tisdag 28 maj 2013

Byggnadssektorn – en nyckel i miljöarbetet

Källa: SKL

Förbundet anser också att energikraven i Boverkets byggregler behöver skärpas. Nybyggnation kan ske med betydligt bättre energiprestanda än vad reglerna kräver. Kraven bör dessutom bli teknikneutrala så att de inte som i dag undergräver satsningar på fjärrvärme.
Här blir jag lite vilse, BBR är inte teknikneutral eftersom man har satt ett effektkrav, vilket är tydligt. Men, undergräver satsningar på fjärrvärme förstår jag inte, tvärt om med tanke på att effektkravet är till fjärrvärmens fördel.

Fjärrvärme kan genereras av en el-panna men inget effektkrav ställs, men sätter jag in en el-panna i fastigheten måste jag klara effektkravet eller bygga bättre. Detta är inte teknikneutralt, men helt uppenbart till fjärrvärmens fördel.

Jag tror det handlar om en brist i kunskapen eller vilja att inte se bristen/fördelen för den ena tekniken. Den som är insatt i BBR ler nog lite åt det hela. Det enda som undergräver satsningar på fjärrvärme är prissättningen/taxornas utformning. Hur är taxorna om ett år, två år eller fem år? Leverantörerna verkar inte veta men jag som kund ska fatta ett beslut om en investering som jag kanske ska leva med i 20-30 år och leverantören vet inte hur det är om ett år. Detta undergräver verkligen trovärdigheten för fjärrvärmen.

söndag 19 maj 2013

Fjärrvärme och Passivhus

Här är ett exempel med fjärrvärme med en framledning på 60°C.
Detta är också ett alternativ.
Tittar man på tabellen så verkar 33 kWh/m2 inte speciellt imponerande, varmvatten på 11 kWh/m2, klarar man säker med solfångare till hjälp. Men fastighetsel på 7 kWh/m2 tror jag inte på, tills jag upptäcker att de satt in ett FTX i varje lägenhet. Då kommer den elen att klassas som verksamhetsel/hushållsel och räknas inte in. En täthet på 0,1 l/s.m2 är imponerande.
 

torsdag 16 maj 2013

Fjärrvärme ska inte få en egen gräddfil

Inte speciellt förvånande, artikeln är ett år gammal och oligopolet fortsätter på samma sätt. Jag kan förstå rädslan då miljonprogrammet börjar rustas upp. Därmed kan energianvändningen i många fall halveras, denna energi kommer i huvudsak från fjärrvärmen.

Då är det bra att känna till de tio myterna om geoenergin. Små tomtytor ger begränsning i antalet energibrunnar men med solfångare på taket och planering vid renoveringen finns det stora möjligheter att sänka energianvändningen (köpt) ned till 20 % av det ursprungliga.

lördag 11 maj 2013

Vad bidrar fjärrvärmeverken med?

El produktion:
Tillförsel och användning av el 2000–2011 (GWh)
Kraftvärme, fjärrvärme bidrar till 10 180 GWh/år av 147 515 GWh eller om man så vill 7 %. Under 2013 kommer vindkraften att passera dessa 10 180 GWh.
Vilka bränslen används för att skapa dessa 10 180 GWh?
 Bränsleförbrukning för elproduktion, TJ efter produktionsslag, bränsletyp och tid.
Vilka bränslen används för att generera varmt vatten i de två rören i marken?
 Bränsleförbrukning för produktion av ånga och hetvatten, TJ efter produktionsslag, bränsletyp och tid
Här ser man att det ”kalla” året 2010 bestod största ökningen av värme från olja och naturgas, inte speciellt miljövänligt. Vi ska längre fram se vad ”sopor” består av, studera vilka fraktioner som finns i ett ton sopor. Koldioxidneutralt?
En rapport i korta drag av ovanstående.
Källa:SCB


 

fredag 10 maj 2013

Håll värmepumparna borta från fjärrvärmenäten.

Det är väl precis det oligopolet sysslar med, att sätta taxorna så att värmepumpar inte ska in i systemet. Det är bättre att förbränna, till stor del petroleum produkter, än att nyttja solenergi (Geotermisk energi).
”Värmepumpens stora fördel är att den är en mycket effektiv form av elanvändning när vi väl producerat elen så effektivt som möjligt. Med värmepumpen får vi ut betydligt mer värme ur samma mängd el jämfört med andra alternativ baserade på el.”

Helt OK att producera fjärrvärme med värmepump men inte OK om kunden gör samma sak, varför då?
Vad vi ställer oss kritiska till är då man etablerar värmepumpar i redan befintliga fjärrvärmenät.”

I ett fjärrvärmenät där det inte finns värmepump ska/bör inte fjärrvärmeleverantören själv installera värmepump? Men det kanske är kunden som inte bör få installera värmepump?
Fjärrvärme är det absolut bästa uppvärmningssättet, även med värmepump?


Det borde inte vara Fjärrvärme eller Värmepump, utan Fjärrvärme och Värmepump.

Problemet är att förtroendet för oligopol branschen är relativt låg. Men det hjälper med en Prisdialog eller ”Kafferep moderniserar inte fjärrvärmen”.

torsdag 9 maj 2013

Betyder frånluftsvärmepump att en ”väsentlig andel” är el i fastigheten?

Vi ska titta på detta med ett enkelt exempel:

Uppvärmd yta:                   3 500 m2
Ventilationsflöde:               1,22 m3/s
Varmvatten:                        100 MWh
Värme:                                145 MWh
Fastighetsel:                        70 MWh

Totalt:                                 315 MWh
Specifikenergianv:              90 kWh/m2
 
Vad är då skillnaden mellan att använda FTX-aggregat eller en frånluftsvärmepump, FVP. Mängden köpt fjärrvärme med FTX är 142 MWh och med FVP köps 40 MWh. Med FTX köps 70 MWh el varav 27 MWh åtgår till att driva aggregatet. Med FVP köps 131 MWh el varav 14 MWh för att driv frånluftsfläkten och 61 MWh för att driva kompressorn.

Skulle de övriga installationerna vara likvärdiga d.v.s. 43 MWh övrig fastighetsel, vilket är rimligt att anta. Varför skulle fastighetselen i övrigt öka bara för att fastigheten har en FVP? Då blir den inköpta elen inte 131 MWh med FVP utan 118 MWh, alltså 48 MWh mer än med FTX.

Driftkostnaden med FTX är ca. 200 000 kr/år och med FVP 175 000 kr/år. I båda fallen måste frånluftkanaler installeras, med FTX måste dessutom tilluftskanaler installeras. Med FVP måste KB-rör installeras, men de tar mindre plats och är lättare att dra, kräver mindre yta. Den uthyrbara ytan ökar sannolikt med FVP. FTX-aggregatet är dyrare än FVP med enheten för återvinningen (fläkt, batteri och filter).

 

tisdag 7 maj 2013

Vill du kontrollera din fjärrvärmeleverantörs ekonomi?

Titta då på FJÄRRVÄRMEKOLLEN.