lördag 27 september 2014


Hindrar dagens byggregler att bygga energieffektivt?


Idag hävdar många, men framför allt många med vinstintressen av olika slag att dagens BBR är ett hinder. Finns inget hinder för byggare eller beställare att ställa hårdare krav, däremot finns det hinder att inte tjäna lika mycket på varje byggd kvadratmeter.
Idag är det ca 60 % av allt som byggs som inte klarar den BBR som gällde vid bygglovet. Detta har Boverket kommit fram till genom att ta hjälp av Energideklarationerna. Jag skulle hävda att 60 % troligen är i underkant, detta påstår jag utifrån den erfarenhet jag har av gjorda Energideklarationer. Mycket vanligt att ”fuska” med varmvattenanvändningen, medvetet eller omedvetet är svårt att påvisa.

I många energideklarationer skriver man ”upp” energianvändningen för varmvatten för att minska posten ”värme” och därigenom under vissa år göra en ”vinst” vid normalårskorrigeringen.
Problemet är att beställaren i efterhand konstaterar att fastigheten inte klarar BBR utan ligger bra bit över och kan inte göra speciellt mycket.

Egentligen kan kravet vara hur lågt som helst så länge det inte finns viten eller att kommunerna gör förelägganden då kraven inte uppnås. Kraven kan detaljskrivas men vad hjälper det om det inte blir några konsekvenser då kravet inte uppnås. Redan idag kan byggaren, beställaren och projektören ställa upp detaljkrav utan hinder.
Frågan är bara varför gör de inte det och om det görs varför syns det inte?