måndag 15 juli 2013

När är det dags ….

...att samtliga energislag behandlas lika när det gäller skatter?
Pellets och fjärrvärme är skattebefriad och alltså subventionerade. Men el tillexempel har en energiskatt, som infördes för 60 år sedan.

När ska detta bli rättvist? finns de som inte tycker att vindkraftselen ska få några fördelar när det gäller skatten, då bör inte heller andra energislag var befriade från energiskatt.

Lämplig kan vara att alla har samma pålagor och får konkurrera på lika villkor. Det gynnar alla i samhället.

söndag 14 juli 2013

Prisreglering negativt?

Eftersom Svensk Fjärrvärme och deras anslutna företag anser att det skulle vara negativt för kunden om det infördes en prisreglering.
För det andra kommer det inte att finnas ett index som utgör en relevant jämförelse för alla fjärrvärmebolag eftersom fjärrvärmen är lokal.

Vilket betyder att fjärrvärmen produceras med olika bränslen och har olika miljöpåverkan.
Även om ett index i snitt ger en ”riktig” prisutveckling över tid, kommer den inte att vara riktig för varje enskilt fjärrvärmebolag. Detta stärker slutsatsen att det förr eller senare kommer att uppstå ett behov av att också pröva nivån för enskilda fjärrvärmeföretag.

Då får väl fjärrvärmeföretagen ha olika möjligheter till bränslen. Precis som elföretgaten får anpassa sig till efterfrågan och tillgång (Nordpool). Men nu säger fjärrvärmeföretgen att det går inte jämföra därför att elnätet delas av stora delar av Europa. Precis, men fjärrvärmeföretagen vill vara ensamma på sina rör, vill absolut inte dela dem med någon annan.
En reglering av enskilda priser eller normalprislista riskerar att försvåra för fjärrvärmeföretagen att utveckla sina prismodeller på ett för fjärrvärmen gynnsamt sätt. Vid omläggningar av prisstrukturen kan det alltid finnas enskilda kunder som förlorar på en sådan omläggning.

Titta på Fortums ”fond” modell för fjärrvärmetaxorna. Detta trots att det inte finns någon prisreglering ”utveckar” de sina prismodeller. Svensk Fjärrvärme kan starta en utbildning med hjälp av Fortum för andra fjärrvärmeförtegat när det gäller ”utveckling” av Prismodeller.

Å andra sidan kommer en upplevd allt för hög prisnivå att leda till att konsumenten om möjligt kommer att söka alternativ på ett eller annat sätt.
Hm… det är väl det som är problemet.

måndag 8 juli 2013

Vilka fjärrvärmebolag genererar el?

När oligopolet är ute och pratar för sin sak kan det tyckas att samtliga bolag genererar el. Här kommer en lista på de som INTE genererar någon el i sina verk, 2011, Källa: Svensk Fjärrvärme.


Av all el som genereras går 20 % till värmepumpar och elpannor för att framställa fjärrvärme. Sedan tillkommer energi för att pumpa varm vätska i kall mark (de två rören i marken). Inte helt omöjligt att 25 % av allt som genereras används av dem själva. Totalt är det 374 stycken som inte genererar någon el.